Veel gestelde vragen bij een spoor 2 traject

Als je te maken hebt met spoor 2, zal dat vaak voor het eerst zijn. We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen bij je spelen. Hier hebben we veel gestelde vragen voor je op een rij gezet.

Wat is een re-integratie spoor 2 traject?
Dat is een traject, waarbij een werknemer, die is uitgevallen door ziekte of beperking, begeleiding krijgt om bij een andere organisatie passend werk te vinden. Dit traject moet aan bepaalde eisen voldoen zoals het opstellen van een persoonsprofiel en zoekprofiel en het solliciteren op passende arbeid.

Wat is het doel van een spoor 2 traject?
Het doel van een spoor 2 traject is om instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te voorkomen. Een spoor 2 traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft aan waar de werknemer en de werkgever aan moeten voldoen wanneer een werknemer door ziekte of beperking zijn eigen werk niet meer kan doen.

Hoe werkt een spoor 2 traject bij Dynamisch Bureau?
Er vindt een kennismaking plaats, waarna een offerte wordt gemaakt voor een basistraject spoor 2. Na akkoord op de offerte maken we op basis van de beschikbare informatie een inschatting van wat er naast het basistraject ingezet kan worden.
Er wordt een persoonsprofiel gemaakt en een zoekprofiel. Het zoekprofiel moet aansluiten op ‘passende arbeid’ en zoveel mogelijk past bij de interesses, talenten en drijfveren van de werknemer. Dit alles wordt in het Plan van Aanpak opgenomen. Daarna start het solliciteren.

Wat is passende arbeid?
Passende arbeid is een ruim begrip. Het is gedefinieerd als: ‘Alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd’.

Is externe begeleiding verplicht?
Nee. In de wet- en regelgeving is dit niet vastgelegd als verplichting. Wel is een werkgever verplicht de werknemer begeleiding aan te bieden. Doorgaans wordt dit wel uitbesteed aan externe partijen.

Moet een werknemer een spoor 2 traject volgen?
Wanneer de bedrijfsarts, dan wel de Arbeidsdeskundige, oordeelt dat een spoor 2 traject moet worden gevolgd, zal een werknemer daaraan moeten meewerken. Ook wanneer een werknemer al begonnen is met re-integreren in zijn eigen werk.

Wanneer start een spoor 2 traject?
Een spoor 2 start uiterlijk 6 weken na de 1e jaars evaluatie. Tenzij de verwachting is dat binnen drie maanden sprake zal zijn van structurele werkhervatting in spoor 1.

Mag een spoor 2 traject eerder starten dan na één jaar ziekte?
Ja, dat mag. Dit is het geval wanneer al eerder duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet meer mogelijk zal zijn.

Wat is het verschil tussen spoor 1 en spoor 2?
Bij spoor 1 wordt binnen de organisatie gezocht en bij spoor 2 buiten de organisatie. Dit laatste is ook vaak de reden waarom een werkgever een spoor 2 traject aan externen uitbesteed.

Mag de werkgever stoppen met binnen de organisatie zoeken als het spoor 2 gestart is?
Nee, dat mag niet. Ook wanneer een spoor 2 gestart is, moet het zoeken naar een passende functie binnen de organisatie doorgaan. Bij grotere organisaties zijn er over het algemeen wel meer mogelijkheden dan bij een kleine organisatie.

Moet de werknemer overal op solliciteren? Moet de werknemer solliciteren op werk beneden zijn/haar niveau?
Nee. De werknemer moet solliciteren op passende arbeid. Dit kan werk betreffen dat beneden het niveau van de werknemer ligt, maar wel past bij de belastbaarheid. De sollicitaties moeten gericht zijn op het zoekprofiel, dat aansluit bij passende arbeid.

Verwacht wordt dat de werknemer weer re-integreert in eigen werk, waarom dan toch een spoor 2 traject?
Wanneer nog niet zeker is dat de re-integratie in eigen werk volledig en duurzaam zal zijn, zal vaak toch een spoor 2 traject worden gestart. Dit is om te voorkomen dat werknemer later opnieuw uitvalt of dat de re-integratie niet duurzaam zal zijn. Het spoor 2 loopt dan samen met het re-integreren in eigen werk.

De werknemer werkt alweer het volledig aantal uren, moet de werknemer dan beter gemeld worden?
Om volledig beter gemeld te worden, moet de werknemer zijn eigen taken in de volledige omvang weer uitvoeren. Soms is daar nog geen sprake van. Wanneer dat wel het geval is, kan een duurzaamheidstoets worden toegepast. Deze duurt meestal tussen de vier weken en drie maanden. Dit moet voldoende duidelijkheid geven of een werknemer zijn werk in de volle omvang weer kan uitvoeren. Deze duurzaamheidstoets mag maximaal drie maanden duren.

Mag ik een opleiding doen tijdens mijn spoor 2 traject?
Dat mag. Dit moet wel een opleiding zijn die leidt tot de kortste weg naar werk. In de regel betreft dit een opleiding van maximaal zes maanden.

Mag de werknemer (deeltijd)ontslag krijgen tijdens de eerste twee jaar van verzuim?
Nee, dat mag niet. Ook geen deeltijdontslag. Dit is bepaald in artikel 7:670a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit mag alleen als is voldaan aan de uitzonderingsbepalingen.

Als tijdens een spoor 2 ander werk gevonden is, mag er dan ontslag verleend worden? En vervalt dan de WIA-aanvraag?
Ook dan mag er geen ontslag worden verleend. Vaak wordt er dan gewerkt met een detacheringsovereenkomst tot einde wachttijd. Of een WIA-aanvraag aan de orde is, hangt af van wat de werknemer gaat doen en wat hij hiermee verdient. Wanneer de werknemer op hetzelfde niveau en ongeveer hetzelfde salaris gaat verdienen, zal dit waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Doorgaans gaan werknemers er toch in inkomen achteruit en zelfs wanneer deze maximaal 35% is, kan het zinvol zijn toch een WIA-beoordeling aan te vragen. Wanneer dit wordt toegekend en de werknemer valt later weer uit, is er al een WIA-registratie zonder dat er op dat moment een uitkering is toegekend.

Wat is een loonsanctie?
Een loonsanctie kan worden opgelegd aan de werkgever door het UWV wanneer deze bij de WIA-beoordeling concludeert dat er onvoldoende gedaan is om andere passende arbeid te vinden. Dit oordeel kan de eigen werkgever betreffen, wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan of bijvoorbeeld te laat gestart is met spoor 2, maar ook de inzet van werknemer en eventueel re-integratiebureau.
Het al dan niet toekennen van een loonsanctie wordt beoordeeld aan de hand van het re-integratieverslag dat bij de WIA-aanvraag moet worden ingediend.

Wat is de RIV toets?
Dit is de beoordeling van het re-integratieverslag door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. Hiervoor geldt als leidraad de ‘Werkwijzer Poortwachter’, deze is laatst herzien in mei 2020.

Wil je meer weten over onze begeleiding bij spoor 2 re-integratie?